Szkolenia BHP

Firma ABUK BHP, Łódź, w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to:

 • SZKOLENIA BHP WSTĘPNE dla:
  • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
  • studentów odbywających praktyki studenckie
  • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
 • SZKOLENIA BHP OKRESOWE dla:
  • służb BHP,
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia okresowe jak i doraźne prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów video, oraz fantoma do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.


Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych bhp wszystkim pracownikom:


USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Art. 2374 § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia , w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.


Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie instruktarzu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. Szkolenie BHP wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym.
 2. Szkolenie BHP wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktarzem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • co 5 lat dla pozostałych pracowników.
 • co 5 lat dla pracodawców.

Dodatkowo oferujemy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka! Warto wiedzieć jak skutecznie pomagać, bo nigdy nie wiemy kiedy czyjeś życie będzie leżało w naszych rękach.