Pytania i odpowiedzi dotyczące BHP

Nieznajomość prawa szkodzi. Warto znać odpowiedzi na podstawowe kwestie związane z BHP w firmie. Powinieneś znać odpowiedzi na poniższe zagadnienia.


JAK DŁUGO WAŻNE JEST SZKOLENIE BHP?

Nieznajomość prawa nie zwalnia Cię z odpowiedzialności. Dlatego powinieneś poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ile czasu trwa ważność szkolenia BHP?

Ważność szkolenia wstępnego wynosi:

 • dla osób na stanowiskach kierowniczych do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia,
 • dla pozostałych pracowników do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

W związku z powyższym pierwsze okresowe szkolenie BHP należy zorganizować nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia. Dotyczy to osób kierujących innymi pracownikami, do których zaliczamy kierowników, mistrzów oraz brygadzistów. Dla pozostałych pracowników pierwsze szkolenie okresowe należy zaplanować przed upływem 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia okresowe BHP trzeba organizować:

 • maksymalnie co 1 rok dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia,
 • co 3 lata w przypadku osób pracujących na stanowiskach robotniczych, gdzie nie występuje takie zagrożenie,
 • co 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych,
 • co 5 lat w przypadku pozostałych pracowników.

CZY PRZYJMUJĄC DO PRACY PONOWNIE TEGO SAMEGO PRACOWNIKA TRZEBA JESZCZE RAZ PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE W

Szkolenia wstępnego nie trzeba przeprowadzać pracownikowi, jeżeli pomiędzy pierwszą, a drugą umową o pracę u tego samego pracodawcy nie ma żadnej przerwy czasowej. Natomiast jeśli pomiędzy umowami o pracę jest chociaż jeden dzień, w którym pracownik nie pozostaje w związku z pracą u danego pracodawcy to trzeba ponownie przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bhp.


Kiedy należy skierować nowo zatrudnionego pracownika na wstępne badania lekarskie?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich, w związku z tym nowo zatrudnionego pracownika należy skierować na wstępne badania lekarskie przed przystąpieniem do pracy, aby lekarz stwierdził czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


Kiedy należy skierować pracownika na badania okresowe?

Na badania okresowe należy skierować pracownika przed końcem ważności poprzednich badań. Datę tę określa lekarz medycyny pracy i jest ona uwzględniona na zaświadczeniu lekarskim.


Jakie dokumenty z zakresu BHP są niezbędne w przedsiębiorstwie?

Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.    

 • Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.
 • Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Karty przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Rejestr chorób zawodowych.
 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego.
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - jeżeli występują w zakładzie pracy.
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom - jeżeli w zakładzie pracy zatrudniane są kobiety.
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym - jeżeli w zakładzie pracy zatrudniani są młodociani.
 • Karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych - jeżeli są stosowane w procesie pracy.
 • Spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych - jeżeli są stosowane w procesie pracy.
 • Protokoły (wyniki) pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy- jeżeli były przeprowadzane pomiary środowiska pracy.
 • Karty badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE I JAKIE OBOWIĄZKI NAKŁADA NA PRACODAWCĘ?

Zgodnie z §2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Natomiast § 39 pkt 1wskazuje, że pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

 


KIEDY NALEŻY AKTUALIZOWAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka aktualizujemy zawsze:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

W przypadku nie wystąpienia powyższych sytuacji dobrą praktyką jest aktualizowanie oceny ryzyka co dwa lata.


CZY OSOBOM ZATRUDNIONYM NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA TRZEBA ZAPEWNIĆ SZKOLENIA BHP?

W polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie. Niemniej jednak pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych musi zagwarantować zleceniobiorcom odpowiednie warunki pracy. Zgodnie z art. 304 §1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 K.P., osobom fizycznym wykonującym prace na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W zawiązku z tym na pracodawcy spoczywają identyczne obowiązki niezależnie od formy zatrudnienia.


CZY OSOBA, KTÓRA NIE MIAŁA NIGDY ŻADNEGO SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ JEST ZOBOWIĄZANA?

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ciąży na każdym człowieku bez wyjątku niezależnie od tego czy przeszedł kiedykolwiek kurs pierwszej pomocy czy też nie. Obowiązek ten reguluje art. 162 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi, że jeśli nie udzielimy pierwszej pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie i innych osób na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlegamy karze pozbawienia wolności do lat 3


W JAKI SPOSÓB NALEŻY WYKONAĆ RESUSCYTACJE KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ JEŻELI NIE MOŻEMY WYKONAĆ ODDECHÓW RATOWNICZYCH?

W przypadku, gdy wykonanie oddechów ratowniczych jest niemożliwe należy uciskać klatkę piersiową nie stosując przerw, będzie to duża pomoc dla poszkodowanego, ponieważ rozprowadzimy powietrze, które poszkodowany miał w sobie w chwili wypadku i przez jakiś czas będzie on dotleniony.


W JAKI SPOSÓB NALEŻY UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANEMU?

Udzielając pierwszej pomocy poszkodowanemu warto skorzystać z poniższego schematu, który opisuje krok po kroku czynności jakie należy wykonać. Bardzo często prawidłowa realizacja zadań ujętych w schemacie ratuje życie.

 • Oceń bezpieczeństwo własne.
 • Sprawdź przytomność poszkodowanego.
 • Zapewnij sobie osobę do pomocy.
 • Udrożnij drogi oddechowe.
 • Sprawdź oddech.
 • Zadzwoń po 112 lub 999
 • Rozpocznij masaż serca.
 • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej.
 • Wykonaj 2 oddechy ratownicze.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP NOWO ZATRUDNIONEMU PRACOWNIKOWI?

Zgodnie z Art. 2373 § 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


KTO MOŻE PRZEPROWADZAĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY?

Zgodnie z §11 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Metodyka instruktażu stanowiskowego jest zawarta w programie ramowym szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami. W związku z powyższym osoba posiadająca aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy.