Instrukcje BHP

Wstecz

Oferujemy pomoc w opracowaniu instrukcji BHP spełniających wszelkie wymogi prawne, jak również proponujemy opracowanie instrukcji na indywidualne zamówienie klienta.

 

Każdy pracodawca ma obowiązek prawny udostępnić, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny.

Zgodnie z art. 2374 § 2 Kodeksu Pracy:

„Pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa higieny pracy na stanowiskach pracy.”

Dodatkowo § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650) mówi:

„Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.”

Zapoznanie z przepisami i zasadami BHP w niej zawartymi pracownik ma obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem (art. 237§ 3 Kodeksu Pracy). Złożenie podpisu wymusza na pracowniku ponoszenie odpowiedzialności i zachowania większej ostrożności podczas wykonywania pracy.

Zgodnie z powyższym należy opracować i udostępnić pracownikom instrukcje BHP, które są jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie.

Prawidłowo opracowana instrukcja BHP zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie.