Ocena ryzyka zawodowego

Wstecz

Jedną z głównych usług firmy ABUK BHP jest analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Proponujemy Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonania usługi oraz szybkie terminy realizacji.

 

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy zgodnie z metodą zawartą w Polskiej Normie PN-N-18002:2000, dbając o najmniejsze szczegóły.

Nasze oceny wielokrotnie były kontrolowane przez PIP, bez większych zastrzeżeń.

 

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka przeprowadzamy:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

 

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy.

Pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Dodatkowo § 39. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi że:

Pracodawca:

  • jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

 

Definicja zawarta w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, określa ryzyko zawodowe jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy, czyli prościej, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem.