Ochrona środowiska w firmie

Wstecz

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania sprawami ochrony środowiska w firmie. Aktualne przepisy polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków.

 

Wspieramy firmy w zakresie ochrony środowiska

Aktualne przepisy polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków. Dotyczą one głównie takich działów jak:

  • emisja gazów i pyłów do powietrza
  • szeroko pojęta gospodarka odpadami
  • gospodarka wodno- ściekowa

 

Wypełnianie tych obowiązków przekłada się nie tylko na identyfikację i organizację poszczególnych sektorów w firmie, ale również generuje konieczność prowadzenia ewidencji w konkretnych dziedzinach (np. ewidencja odpadów), uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (np. opłaty za pobór wód czy składowanie odpadów) czy raportowania (np. dla niektórych przedsiębiorców jest to składanie raportów do KOBiZE).

Dodatkowo w przypadku rozpoczynania działalności okazać się może, iż planowane przez inwestora przedsięwzięcie wymagać będzie przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przygotowania raportu a także uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia, co wiąże się z przygotowaniem wymaganej dokumentacji.

 

Ochrona środowiska w firmie - kompleksowe wsparcie

Dlatego w celu ułatwienia Państwu wywiązywania się z obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska ze strony naszej firmy oferujemy:

  • pomoc w przygotowywaniu dokumentów z zakresu ochrony środowiska np. wnioski, raporty
  • prowadzenie wymaganej przez ustawodawcę sprawozdawczości oraz ewidencji
  • lub kompletną usługę - outsourcing środowiskowy.
  • lub kompletną usługę - outsourcing środowiskowy.

 

Odpady

Składowanie odpadów Ewidencja odpadów Korzystanie z wód Opłaty Opłaty za ścieki i pobór wody

Gazy i pyły

Gazy i pyły Opłaty Gazy i pyły

Sprawozdawczość i ewidencja

Sprawozdawczość i ewidencja Sprawozdawczość i ewidencja KOBiZE

Dla inwestorów

Dla inwestorów